Värmlandsornitologen

Tidskriften Värmlandsornitologen

Föreningen har sedan 1973 givit ut tidskriften Värmlandsornitologen med två nummer per år. År 2010 utkom alltså årgång 38 och nummer två 2010 var med andra ord det 76:e numret. De första fem åren kom tidskriften ut som häften i A4-format, därefter som tryckt produkt i A5-format med i allmänhet 40 sidor per nummer. Fågelrapporten har varit ett stående inslag liksom resultatet av inventeringar. Från år 2011 ger föreningen ut tidskriften med ett nummer per år.

Är du intresserad av något äldre nummer, kontakta:
Leif Paakkonen (tfn 070-5247141) – de flesta årgångar
Lars Schütt (tfn 054-832139) – årgångar t.o.m. 2010
Jörgen Persson (tfn 054-2022325) – årgångar fr.om. 2011

Innehåll
3 Ledaren
5 Ulf T Carlsson Gråhägerns Ardea cinerea häckning i Värmland – historik jämte resultat från riksinventeringen 2004

17 Fågelrapport från Värmland 2005

40 Aktuellt: vindkraft vid Gässlinggrunden

41 Föreningsnytt

Innehåll
47 Ledaren – Behovet av inventeringar
49 Mats O. G. Eriksson Smålommens Gavia stellata och storlommens Gavia arctica häckningsresultat i Värmland 1994-2006

Tema standardrutter:
58 Lars Schütt De fasta standardrutterna i Värmland resultat 1996-2005 samt utblickar för framtiden
65 Gunnar Lagerkvist 10D7H Väse 2006
67 Hasse Börjesson Intryck och reflektioner från tre olika rutter
73 Erik Borgström (1939-2006) in memoriam
76 Aktuellt: nattskärra i hedtallskog inventeras av länsstyrelsen
78 Ny litteratur
79 Upprop
-projekt LOM
-WOF:s inventering av forsärla
-gråspett och nattskärra riksinventeringsarter 2007
82 SOF:s årsmöte 2007 äger rum i Säffle

Innehåll

3 Stefan Asker, Karl Hammar, Erik Mangsbo och Johan Stedt

Fågelrapport från Värmland 2006

30 Notis: Ökenstenskvätt, ny art för Värmland

31 Föreningsnytt: Från SOF:s årsmöteshelg i Säffle 4-6 maj 2007

In n e h å l l

3 Lars Schütt: Nattskärran Caprimulgus europaeus i Värmland 2007

11 Stefan Asker, Karl Hammar, Magnus Köpman, Erik Mangsbo & Johan Stedt: Fågelrapport från Värmland 2007

Notiser:

35 Buffelhuvud Bucephala albeola i mellersta Värmland våren 2007

36 Kraftledningarnas stödreglar skapar attraktivt boende för pilfink (Passer montanus)

I n n e h å l l

43 Björn Arvidsson: Gråspetten Picus canus i Värmland 2007

47 Hanna Karlsson: Påverkas tofsmesens Parus cristatus före­komst av det svenska skogsbruket?

64 Stefan Strandbergh: Pilgrimsfalken kärt välkommen tillbaka till Värmland som häckfågel

70 Till minne av Håkan Axelsson

Upprop och inventeringar:

72 Samverkansprojekt mellan Lantbrukare och Fågelskådare förökad biologisk mångfald

75 Berguv – 2009 års riksinventeringsart

77 Värmlandsinventering av tre arter i tre år

80

In n e h å l l

3 Jan Rees: Kornknarren Crex crex i Värmland 2008

9 Stefan Asker, Karl Hammar, Magnus Köpman & Erik Mangsbo: Fågelrapport från Värmland 2008

36 Laura Toivanen: Habitatval hos revirhävdande hanar av korn­knarr Crex crex i Värmland 2008

43 Föreningsnytt: avgivna skrivelser 2006-2008

48

I n n e h å l l

51 Lars Johansson & Lars Schütt: Berguven Bubo bubo i Värm­land 2009

61 Lars Johansson: Återfynd av i Värmland frisläppta berguvar Bubo bubo 1983-2008

67 Ingemar & Marina Wästlund: Vintermatning av gråspett och mindre hackspett

75 Fokus: rödlistan

80 Vindkraftsnytt

82 Upprop. Riksinventeringsart 2010: brun kärrhök

84

In n e h å l l

3 Stefan Asker, Magnus Köpman, Erik Mangsbo & Lars Schütt: Fågelrapport från Värmland 2009

28 Fågelguiden upplaga 2, WOF besöker Dan Z

Aktuellt

31 2010 den biologiska mångfaldens år

34 Den nya rödlistan

36 Rättelse

38 Vindkraft Arnön – utslag från miljödomstolen

40

n n e h å l l

43 Jan Rees: Riksinventeringen av brun kärrhök Circus aeruginosus i Värmland 2010

51 Lars Schütt & Lars-Ola Westerlund: Smålommen Gavia stellata i Hagfors kommun 2010 – samt en jämförelse med tidigare inventeringar

69 Ingemar Wästlund: Att mata fåglar med margarin – en tipskatalog

75 Fågelskydd och naturvård: samrådsgrupp för naturvård

Upprop:

76 svarthakedopping – riksinventeringsart 2011

78 fiskgjuse – treårigt inventeringsprojekt startar 2011

80