Stadgar

STADGAR

Stadgar för Wermlands Ornitologiska Förening: Antagna den 15 februari 1977 och fastställda av riksförenings styrelse den 26 mars 1997

§ 1 Wermlands Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i landskapet Värmland, samt att hos allmänheten väcka intresset och öka förståelsen för fåglar som en väsentlig del av del levande miljön.

Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera och understödja ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och driva på lösandet av fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor, som berör föreningens verksamhetsområde, ordna sammankomster och exkursioner samt att utge en tidskrift.

§2

Föreningen utgör en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

§3

Medlem i föreningen är varje inom föreningens område bosatt medlem av riksföreningen, dock ej den som inte betalar medlemsavgift till WOF enligt denna paragraf. Till medlem kan även antagas annan fysiska eller juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet. Medlem erhåller utan extra kostnad föreningens tidskrift.

§4

Medlem, som icke är medlem i riksföreningen, får uteslutas ur föreningen om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.

§5

Förenings fasta organ är ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och styrelse.

§6

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse på högst 12 personer. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet. Ordförande väljs för en tid av två år. Av övriga styrelseledamöter väljs ena hälften vid samma årsmöte för en tid av två år och den andra häften vid nästkommande årsmöte för en tid på två år. Avgår styrelseledamot innan den tid gått till ända för vilken han har utsetts, utses ny ledamot för återsonen av denna tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, redaktör för tidskriften och övriga poster med hänsyn till verksamhetens inriktning samt inom eller utom sig kassaförvaltare. Som målsättning vid val av styrelseledamöter bör gälla att dessa skall representera olika delar av landskapet. Styrelsen har sitt säte i Karlstad.

Lokala rapportkommittens ledamöter skall väljas av årsmötet. Kommitten skall bestå av högst 6 personer, dessa ledamöter skall väljs ena hälften vid samma årsmöte för en tid av två år och den andra häften vid nästkommande årsmöte för en tid på två år.

§7

 

Styrelsen sammanträder när ordförande anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter

begär det. Om kassaförvaltare inte är styrelsemedlem kallas han, men har inte rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§8

Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast sista januari varje år överlämnas till revisorerna.

§9

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer.

Revisorer, jämte revisorssuppleant för envar av dessa, utses av årsmötet för tiden till dess

nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

 

§ 10

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls när minst 15 av föreningens medlemmar skriftligen begär det och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte sänds genom styrelsens försorg så att den är medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

§ 11

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande

 2. Val av två justeringsmän

 3. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning.

 4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper

 5. Revisionsberättelse

 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Val av ordförande för föreningen

 8. Val av övriga styrelseledamöter

 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 10. Val av valberedning

 11. Val av ledamöter i den lokala rapportkommitten

 12. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet

 13. Av medlem framställt skriftligt motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda för den 5 januari

 14. Övrigt av medlem framställt förslag, som styrelsen tagit ställning till

 15. Fastsällande av utgifts och inkomststat.

 16. Bestämmande av årsavgift.

Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärende som avses i första stycket 1 -11 samt 15 -16 skall dock alltid avgöras av årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen. Val skall ske med slutna sedlar om medlem begär det.

§ 12

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas av två på varandra

följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring skall fogas till kallelsen till mötena.

Ändring skall undersälIas riksföreningens styrelse för godkännande.

§ 13

Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till riksföreningen, eller om också denna upphör, till statlig myndighet, på villkor att mottagaren förbinder sig att använda tillgångarna för ändamål, som står i överensstämmelse med denna stadgas §1.

§14

Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.