Häckfåglar

Värmlands häckfåglar             
I landskapet häckar drygt 150 arter mer eller mindre regelbundet. Dessutom har ytterligare ett antal arter befunnits häcka vid åtminstone något tillfälle.    
               
Sparsamma eller oregelbundna häckare            
smådoppingFörsta gången häckning konstaterades var 1976. Därefter har ytterligare fem säkra häckfynd gjorts.      
svart storkHäckfynd gjordes under 1800-talet.           
sädgåsFlera källor omtalar att vildgäss häckade i norra Värmland under 1700- och 1800-talet.       
bläsandVid sekelskiftet häckade den i Vänervikarna och omkring 1950 verkar en god stam ha funnits vid Kilsviken. HK på senare år: 1978, 2000 och 2001.   
stjärtandUnder hela 1970-talet rapporteras om troliga häckningar.  Bofynd gjordes 1946 och en kull rapporterades 1987.     
brun gladaHäckade tillsammans med en rödgladehybrid 1981. Sågs under HT även intilliggande år.       
röd gladaVar en allmän häckfågel vid mitten av 1800-talet. Flera häckfynd omskrivna under början av 1900-talet. Par sågs under HT senast 1940.   
havsörnHäckade under 1800-talet vid Vänern och betraktades vid dess mitt som allmän. Återkomst som häckfågel 2001.     
blå kärrhökHäckningar och par under HT inrapporteras oregelbundet från främst norra Värmland (t ex 1984, 1999).      
fjällvråkVissa år häckar något eller några par i norra hälften av landskapet (t ex 1973, -74, -80, -87, -88, -01).      
kungsörnEn stam verkar ha funnits i norra Värmland under 1800-talet. Även under senare tid har flera HT-fynd gjorts där och häckning ägde rum 2001.   
stenfalkHäckade 1975. Äldre uppgifter om häckningar finns liksom några rapporter från senare år om iakttagelser under HT.     
pilgrimsfalkHäckade sparsamt under 1800-talet och fram till åtminstone 1950-talet. Återkom tillfälligt på 1990-talet.       
vaktelSporadiska häckfynd har gjorts under både 1800- och 1900-talen.         
kornknarrEtt antal rapporter om bofynd och ungar föreligger.          
st strandpipareHar häckat sparsamt förr men enda rapporterade häckfyndet sedan 1970 kom 2001. Trolig HK Segerstad 1969.     
kärrsnäppaÄldre uppgifter om häckning finns, dock ingen på senare år.         
brushaneHar häckat sparsamt förr men inga häckfynd har rapporterats på senare år.        
dvärgbeckasinFlera år har spelande fåglar rapporterats under HT. Enligt Rosenius har bofynd gjorts i Ekshäradstrakten.      
dubbelbeckasinBofynd gjordes senast 1936 (MVNF 12:19). Förekom också enligt 1800-talsfaunorna. T ex skriver Wheelwright (1865) om en äggkull från norra V.   
roskarlHäckningar kända sedan 1940-talet. Har minskat på senare år och stammen är mycket sårbar.      
labbHolmgren (1867-1871) lämnar uppgift om häckning före 1871 på några skär mellan Näset och Åmål. Uppgifter om insamlade labbägg finns från omkring 1910 (Lurö). 
dvärgmåsSes då och då under häckningstid. Ett mindre antal säkra häckfynd har gjorts på 1930-, 70- och 80-talen. Återkom som häckare 2001.    
skräntärnaHäckade i Vänern vid 1800-talets mitt. Flera par fanns kvar ännu på 1890-talet.  Återkom som häckfågel 1997.     
svarttärnaHäckade vid Nolgårdsviken 1942 (VFIN 2:a uppl)          
hökugglaHäckar oregelbundet. (vissa år i större antal)          
lappugglaHäckning konstaterad 2003. Kan vara förbisedd.          
jordugglaHäckar oregelbundet.            
kungsfiskareSes tämligen regelbundet under HT. Flera år har häckning kunnat konstateras.        
blåkråkaHäckade sällsynt på 1800-talet.           
härfågelHäckning konstaterades vid Rämen 1943 (FoFl 1944:106-115).         
vitr. hackspettSparsam och minskande häckfågel.           
skärpiplärkaHäckfågel på Vänerns yttre skär på 1850-talet. Omkring 1880 häckade den t ex utanför Segerstadslandet.      
sidensvansTillfällig häckning 1970 (VF 1971:246). Flera uppgifter föreligger om värmländsk förekomst under 1800-talet.     
sv. rödstjärtEtt antal häckningar har rapporterats men den är inte årlig häckfågel.        
nordsångareEn kull noterades 1961 i Norra Finnskoga (VF 1961:278).         
m flugsnappareFörsta säkra häckningen gjordes 1988. Därefter har ytterligare ett par häckningar rapporterats.      
pungmesLyckad häckning genomfördes 1999.           
varfågelRapporter om häckningar blir allt sällsyntare. 1974 rapporterades 16 häckningar varav 2 i södra Värmland.     
råkaEn koloni fanns vid Karlstad under några år i mitten av 1800-talet.        
steglitsOsäkert om arten häckar årligen.           
bändelkorsnäbbNära Kristinehamn gjordes ett bofynd 1893 (J&K, s442). Senare har dessutom ungfåglar som matats blivit iakttagna.     
tallbitHar tillfälligt häckat i norra Värmland (VF 1961:276).         
               
               
Några arter som möjligen häckat eller noterats under omständigheter som antyder att de kommer att häcka i framtiden:      
               
snatterandNoteras då och då under HT men några tydliga indikationer på häckning har inte rapporterats.      
ängshökEtt par hävdade revir under sex veckor 1994.          
myrsnäppaHäckade eventuellt på 1860-talet.           
småspovNågra rapporter om par respektive spelande fåglar under HT finns (t ex 1955, -80, -81).       
rödspovPar och spelande fåglar har noterats under HT.          
ringtrastEtt par iakttogs under HT 1981.           
flodsångareTrolig häckning 1992.