Av danielhedenbo

-

24 augusti, 2017

 • brandkronad kungsfågel
 • brun glada
 • busksångare
 • dvärgörn
 • fjällgås
 • grågås
 • nyheter 2017
 • pungmes
 • rödhalsad gås
 • rrk
 • stäpphök
 • stäppörn
 • tobisgrissla
 • vassångare
 • vitryggig hackspett

RRK-nytt Augusti 2017

Anteckningar från möte med Rrk Värmland, 2017-08-07

Närvarande: Magnus Köpman (mötets ordförande) Per Gustafsson (mötets sekreterare), Lars Thornberg, Jan Rosqvist, Roger Jonasson (WOF-styrelsen) och Ingela Källén via Skype.

Regionala rapportkommittén (Rrk) för landskapet Värmland hade möte den 7:e augusti. Här följer några punkter av frågor om avhandlades. Detta är ett långt meddelande men vi uppskattar om ni läser igenom det då det sker en hel del förändringar i hur raritetsfynd ska rapporteras.

Då fynden av en del arter varierar över tid behöver vi då och då göra justeringar i rapportmallen när det gäller vilka arter som man behöver rapportera på särskild blankett. Ett flertal förändringar beslutades under mötet.

Fjällgås: Blankettkravet kvarstår i grunden. En rapport av en individ som setts av ett flertal erfarna skådare kommer vi dock ställa lägre krav på framöver. Ett bra foto som utesluter förväxlingsarter räcker exempelvis gott men vi accepterar även en magrare beskrivning än normalt. Obsen kan alltså så att säga styrkas mer av att den setts av flera personer med god erfarenhet än enbart beskrivningen av dess utseende. Vi hoppas att detta medför att tröskeln för att sätta sig och skriva en rapport blir lägre så att rapporteringen ökar. När det gäller ensamma observatörer där bild saknas ställer vi samma krav som tidigare.

Brun glada: Samma princip som för fjällgås. Kan också här poängteras av det är viktigt att man i blanketten anger eventuella medobservatörer och även fyller i deras erfarenhet av arten osv.

Stäpphök: Liknande krav som för fjällgås och brun glada men främst för fynd av äldre honor. Vi kommer nämligen, lite på prov, släppa kravet helt på adulta hanar och fåglar i juvenil dräkt på hösten. Vi tror att vi nog kan vara först bland landets Rrk med just denna hantering (flera andra har dock släppt adulta hanar). Arten har, som alla säkert känner till, ökat otroligt mycket de senaste åren. Kunskapen hos skådarna har också ökat påtagligt. Adulta hanar och 1k-fåglar utgör i regel inga större problem. Vi tycker dock att adulta honor är betydligt knepigare och väljer att behåll blankettkrav på dessa tills vidare liksom på yngre subadulta fåglar (exempevis 2k-fåglar på våren). Vi kan dock komma att begära in blankett ändå om det finns skäl. Detta gäller ju för övrigt också generellt. Det finns alltid möjlighet att frångå mallen och begära in blankett för fynd som vi tycker behöver dokumenteras särskilt.

Vitryggig hackspett: Vi kommer införa blankettkrav för alla fynd utanför kända (eller okända, vilket ju de flesta numer är) häcklokaler.

Busksångare: Vi har haft principen att det krävs inspelning för ett godkännande. Detta har vi dock ibland släppt på om många erfarna skådare hört en individ, då har det räckt med en beskrivning. Vi kommer fortsätta med denna princip men troligen vara mer tillåtande med fynd av individer som hörts av många. Svårigheten att bestämma busksångare ska inte underskattas.

Vassångare: Principen har varit densamma som för busksångare ett antal år nu. Vassångare är dock en art som är betydligt svårare att spela in då de ofta sitter långt ut i stora oåtkomliga bladvassområden. Förväxlingsrisk med gräshoppsångare finns förstås men arterna har helt olika biotopval i regel (undantag finns förstås dock) och vi kommer därför att släppa inspelningskravet. Självklart underlättar det dock bedömningen av en blankett om man har inspelning så sträva ändå alltid efter att försöka spela in dem om möjligt. Vi kommer också att tillämpa liknande princip som för exempelvis brun glada, om många erfarna skådare hört en individ så sänker vi kraven.

Brandkronad kungsfågel: Från 2018 kommer vi på prov att sänka kraven och tillämpa samma princip som för vassångare. Antalet fynd de senaste tre åren har fullständigt exploderat. Vi har i år minst en säker häckning (flera troliga) och alt tyder på att utvecklingen kommer fortsätta. Bistra vintrar är dock något som inverkar negativt så får vi en kall vinter lär fynden minska igen.

Pungmes: Arten, som tidigare var en fåtalig men regelbunden häckfågel i landskapet har försvunnit. Vi återinför därför blankettkrav på pungmes från och med 2017.

På mötet hanterades en del inkomna rapporter (dock inte alla). De mer intressanta fynden kan kanske nämnas. Raporter på stäppörn och dvärgörn från i våras ska hanteras av den nationella raritetskommittén (Rk) och vi har skickat vidare inkomna rapporter dit. Värmlands första fynd av rödhalsad gås har behandlats. Fyndet är väldokumenterat och artbestämningen rådde det inga tvivel om. Huruvida fågeln var spontan eller ej hölls däremot en längre diskussion om. Vi har haft kontakt med andra rapportkommittéer för att höra hur de bedömt dylika fynd och vi har också tittat igenom fyndbilden i landet för att få en större bild. Det kan förstås inte uteslutas att fågeln är en rymling men rrk landade ändå i att det inte finns något konkret som talar för detta, bara indicier. Fågeln sällskapade med grågäss (arktiska gäss hade varit bättre) och fyndet skedde relativt sent på våren. Fågeln var dock orolig och sträckvillig. Tyvärr medgav observationerna inte någon möjlighet att se om fågeln var ringmärkt. Den rödhalsade gåsen i Arvika för ett antal år sedan hade plastringar och var bevisligen en rymling (har alltså inte godkänts som spontan). Rrk kommer göra en skrivelse till den nationella rapportkommitté (Nrk) som är under bildande för att be dem ta fram nationella riktlinjer för den här typen av arter där vi vet att vi har en fyndbild av både spontana fåglar och rymlingar. Exempel på andra liknande arter är amerikanska änder. Om Nrk tar fram riktlinjer (eller om något annat nytt framkommer) så kommer fyndet att återgranskas för att se om bedömningen ska ändras. Rrk har också hanterat en rapport av en tobisgrissla från Fryken som godkänts som landskapets tredje fynd. I övrigt har det varit ganska sparsmakat med rariteter under våren som gått.

Slutligen kan det också nämnas att fynden av brun glada vid Hults hamn i år (tre rapporter har inkommit) har bedömts som en individ. Ett fynd vid Inre Kilsviken i juni bedömdes dock som en annan individ. Utöver dessa två fynd godkändes också ett fynd av en individ som var stationär några veckor norr om Kil.

Hör gärna av er till någon i Rrk om ni har några frågor. Vi tar tacksamt emot synpunkter!

Spread the love