Smålom

Smålommen är Värmlands landskapsfågel och Värmland tillhör artens kärnområde i Sverige. C:a 200 par beräknas häcka i Värmland av landets 1300-1900 par. Smålommen häckar som bekant vid mossgölar och skogstjärnar med gungflystränder där den företrädesvis lägger sitt bo på en flyttuva. Häckningstjärnarna är oftast fisktomma. Lommen födosöker i sjöar som innehåller laxartad mindre fisk, gärna siklöja, nors eller småvuxen sik. Häckningstjärnen skall naturligtvis ligga så nära fiskesjöarna som möjligt. Det anses att maxavståndet är upp till 9 km.

WOF har ambitionen att ha kunskap om alla häckningstjärnar i Värmland och ett register förs över alla kända häckningstjärnar. Detta görs i samarbete med den nationella frivilligorganisationen Projekt LOM. Detta register är värdefullt när föreningen förväntas ha synpunkter i olika exploateringsärenden, t.ex. en vindkraftspark i skogsmiljö placerad mellan häckningsområden och fiskesjöar. Smålommen är störningskänslig. Att omvandla häckningstjärnar (ofta fisktomma) till tjärnar för fisketurism med utplantering av fisk och anläggande av bryggor och spänger, leder nästan undantagslöst till att lommen lämnar tjärnen för gott.

De undersökningar om häckningsframgång som gjorts inom ramen för Projekt LOM indikerar att smålommarna i mellersta och södra Sverige sannolikt får fram för få flygga ungar för att långsiktigt upprätthålla populationen. I Norrland går det bättre. Utifrån återfynd av ringmärkta smålommar har man beräknat att varje påbörjad häckning borde resultera i minst 0,86 flygfärdiga ungar för att populationen långsiktigt inte skall minska.

WOF uppmuntrar därför sina medlemmar att följa smålommens häckningsutfall. Är du intresserad, välj ut en eller några smålomstjärnar, åk dit minst tre gånger under häckningssäsongen: i maj under ruvningen, i juni när ungarna är små och i slutet av juli när ungarna är stora. Rapportera helst genom att ladda ner en blankett från lomföreningens hemsida https://www.projekt-lom.com/lom.rapport.htm där du också hittar mer detaljerade handledningar.

 

För de tjärnar som följts upp i Värmland låg häckningsutfallet 1994-2009 på 0,69 stora ungar/påbörjad häckning i snitt:

Det syns alltså ingen trendmässig förändring. Det behövs åtminstone 20 tjärnar för att underlaget inte ska vara för osäkert, så bidrag du också! Att inventera smålom är ett trevligt komplement till annan fågelskådning: du kommer till ställen du normalt inte besöker, kan ta det när som helst under dygnet och säsongen är lång. Och så kan resultatet sättas in i ett större sammanhang.Har du iakttagelser om enstaka häckande smålom, så rapportera gärna via Svalan. Ange i så fall häckplatsen så noggrant som möjligt, antingen som egen fyndplats eller så att lokaliseringen inte kan missförstås (det finns väldigt många Abborrtjärn, Långtjärn etc.!)